5G Ondersteuning gemeente en burgers

Onze gemeente moet in de eerste plaats alle medewerking aan de telecomindustrie geven. Verder moet ze veel kosten van de infrastructuur dragen. Daarentegen moet ze de veiligheid van burgers garanderen. Veel gemeenten staan daarom in een spagaat.

Hiermee wat meer handvatten. Hiermee kan uw gemeente zich achter de oren kunnen krabbelen of blind en klakkeloos tot uitrol overgaan. Verder waarom de uitrol van 5G onethisch, ronduit ongewenst en zelfs onwettig is.:

Ondersteuning voor gemeente en provincie: Handleiding voor 5G beslissingen

Gemeenten, Gezondheid, Politiek/overheid
Je zult als gemeente of regionaal politiek verantwoordelijk zijn in deze tijd. Nu, waar het debat over de uitrol van het 5G netwerk telkens weer zo oplaait.

Enerzijds heb je dus te maken met groeperingen en burgers die met klem wijzen op gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden. (E. M. V.) Anderzijds wordt je door overheids- en adviesorganen met klem gewezen op de afwezigheid van gezondheidsrisico’s van E. M. V. Probeer daarom in dit spanningsveld maar eens een goede beslissing te nemen in je gemeente.

Gesteld wordt dat het wetsvoorstel dat stelt dat je gemeente een “redelijk verzoek tot plaatsing van draadloze toegangspunten.” (Dat wil zeggen 5G antenne installaties) zullen moeten inwilligen. Dus ook in jouw gemeente.

Het goede nieuws is, dat het wetsvoorstel nog maar een voorstel is. Zelfs als het wel een wet zou worden, blijft de vraag.: Wat is dat een “redelijk verzoek?” Daarom is er een onafhankelijke en op feiten gebaseerde handleiding samengesteld. Deze helpt je om tot een politiek en ethisch verantwoorde beslissing te komen.

De feiten op een rij:

1. Nederland dient zich conform art.191. van het Verdrag van Europa aan het voorzorgsprincipe te houden. [1] [2]. Daarna is dit bevestigd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Namelijk bij monde van het Antennebureau. [3]. Het Antennebureau stelt vervolgens dat het voorzorgsprincipe niet gehanteerd hoeft te worden bij het plaatsen van antenne-installaties. Gesteld zijnde, omdat gezondheidsrisico’s onder de huidige blootstellingslimieten onwaarschijnlijk zouden zijn.

2. Zo heeft de Gezondheidsraad in 2008 het volgende gezegd over het voorzorgsprincipe.[4.]:
a) Het voorzorgsprincipe moet gehanteerd worden wanneer er sprake is van een plausibel risico.
b) Er is sprake van een plausibel risico “…Als ten minste enkele erkende experts op het betreffende vakgebied zich zorgen maken over de dreiging.”
Inmiddels hebben 252 erkende experts op het betreffende vakgebied hun zorgen hebben geuit. Met name over de ontoereikendheid van de huidige blootstellingslimieten. [5]. Er is wel degelijk sprake van een plausibel risico. Daarom moet het voorzorgsprincipe toegepast worden.

Gezondheidsraad

3. In twee rapporten (2013, 2016. [6.]) Daarin adviseert de Gezondheidsraad de Rijksoverheid om het ALARA principe te hanteren. (‘As Low As Reasonably Achievable.’) T. A. V. de blootstelling aan E. M .V. Zo heeft de overheid door een verdraaid advies gesteld, dat de overheid het A. L. A. R. A. principe niet hoeft te hanteren. En ook dat het alleen zou gaan om een appèl op burgers en bedrijven. Gemeenten en provincies zouden er goed aan doen om dit A. L. A .R .A. advies van de Gezondheidsraad te lezen. En deze maatregelen vervolgens over te nemen.

4. De Gezondheidsraad heeft dus al in 2016 het volgende gezegd over omgevingsbeleid met betrekking tot milieunormen: “…Bijna alle gezondheidsschade treedt op onder de norm.”[7.] Antenne installaties zijn wel degelijk onmiskenbaar een omgevingsfactor. Daaruit volgt dat milieunormen moeten gehanteerd worden. Daarom is het advies van de Gezondheidsraad ook van toepassing op E. M. V. blootstelling. En ook op de ontoereikendheid van de normen.

5. De wetenschap is tot op het bot verdeeld. Samengevat over de veiligheid en toereikendheid van de momenteel gehanteerde blootstellingslimieten. Want deze zijn alleen door de ICNIRP[8] techneuten geadviseerd.

6. De Europese Commissie, de Nederlandse overheid en haar adviesorganen kiest intussen partij in het huidige debat. Dit bewijst geenszins dat deze louter technisch gestelde limieten veilig zijn.

Voetnoten

[1] https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel191.
[2] Voor achtergrondinformatie over het voorzorgsprincipe.: https://www.youtube.com/watch?v=7fZwCKUbpb0
[3] https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/het-voorzorgsprincipe
[4] https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede p.17.
[5] www.emfscientist.org
[6] Gezondheidsraad: Mobile phones and cancer, Part 1: Epidemiology of tumours in the head, Den Haag, 2013, p. 122-123 en Mobile phones and cancer, Part 3: Update and overall conclusions from epidemiological and animal studies.p.54.
[7] https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid
[8] www.icnirp.org

Bron: https://stralingsbewust.info/2019/11/01/voor-gemeenten-en-provincies-handleiding-voor-5g-beslissingen/

Gemeente Beleidsadvies

Uit deze feiten kan het volgende beleidsadvies worden afgeleid.:
Baseer het beleid op voorzorg en preventie van gezondheidsschade. Bijvoorbeeld door 5G antenne-installaties, conform.:
a) Verdrag van Europa,art.191.
b) Voorzorg met rede, Gezondheidsraad 2008.
c) Mobile phones and cancer, part 1 en 3, Gezondheidsraad, 2013 en 2016.
d) Meewegen gezondheid in omgevingsbeleid, Gezondheidsraad 2016.
Tot slot.: De provincie Friesland heeft, in reactie op de eerste inspreekronde aangegeven.: “In onze omgevingsvisie is ruimte voor het voorzorgsprincipe en strengere milieunormen.” Het is echter te hopen dat velen dit goede voorbeeld zullen volgen!

Drs. Alja Hoeksema, Ethica

Gemeente verricht onderzoek straling

In 2011 meldde de WHO (Wereld Gezondheidsraad) echter al dat de straling mobiele telecomapparatuur in de categorie 2B valt. Dit betekent immers vermoedelijk kankerverwekkend.
Modern onderzoek meldt dat gerenommeerde wetenschappers het intussen al in ‘Stufe 1 als “Krebserregend” ‘ categoriseren. Wanneer je dit vertaalt.: Niveau 1 Kankerverwekkend dus. bron: https://www.kla.tv/5G-MobieleCommunicatie/13943

Bovendien, gekwalificeerde wetenschappers over gezondheid en straling.: Het VN-Milieuprogramma dringt aan op bescherming van de natuur en mensheid tegen elektromagnetische velden (E.M.V.)

4G/5G Antenneverdichting is een toenemend gezondheidsrisico – een wereldwijde crisis.:
NEW YORK–(BUSINESS WIRE.)- De adviseurs van de International E.M.F. Scientist Appeal, die intussen al 248 wetenschappers uit 42 landen vertegenwoordigt. Deze hebben inmiddels de oproep aan de uitvoerend directeur van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), Inger Andersen, opnieuw ingediend. Namelijk met het verzoek aan het UNEP. Opdat potentiële biologische effecten van 4G- en 5G-telecommunicatietechnologieën op planten, dieren en mensen opnieuw beoordeeld worden.

Op dit moment is er namelijk een bijzondere urgentie. Omdat nieuwe antennes dicht in de woonwijken zullen worden geplaatst. Verder zullen de antennes dus ook veel hogere frequenties gebruiken. En daarnaast met grotere biologisch storende pulsaties. En ook met gevaarlijkere signaleringseigenschappen. Bovendien komt zendapparatuur op en in huizen en gebouwen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts
Elizabeth Kelley, M.A., Directorm, EMFscientist.org,info@EMFscientist.org tel 1-520-912-4878
Joel M. Moskowitz, Ph.D. School of Public Health, UC Berkeley.
jmm@berkeley.edu tel 1-510-643-7314

Source: EMFscientist.org

Ten slotte het laatste woord: Democratie

is een regerende meerderheid die rekening houdt met de noden en wensen van een minderheid. Verder met een onafhankelijke rechtsstaat en een vrije pers. Tenzij één van al deze factoren niet aanwezig is, hebben we dus geen rechtsstaat.

Waarom dit stuk? Omdat ik als techneut sinds 2005 beroepsmatig dagelijks met straling bezig ben. En als een gevolg hiervan steeds meer gezondheidsklachten tegenkom bij mensen. Mijn vraag is daarom.: hoe garanderen de gemeenten dus onze gezondheid?

gemeente
Waar kiezen we voor?
ALARA? Veiligheid voor alles of ten koste van alles toch 5G doorvoeren?