Ga naar de inhoud

De algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Live In Fine Energy op LifeEnergy.nl

We zijn mensen en geen kleine lettertjes.
Allereerst probeer ik naar redelijkheid en billijkheid te handelen, dus in goed overleg.
Alles vastleggen in algemene voorwaarden kan niet en daarom probeer ik dit ook niet.
Mochten we er echt niet uitkomen? Dan zijn er dus mijn algemene voorwaarden voor onze wettelijke rechten en plichten. Ze staan verderop deze pagina.

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave algemene voorwaarden

Artikel1 algemene voorwaarden – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd. De termijn waarbinnen de particuliere consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument. De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag. Kalenderdag;
 4. Duurtransactie. Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten. Dit waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager. Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht. Deze op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht. De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Modelformulier. Het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen. Dit kan wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer. De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 9. Overeenkomst op afstand. Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten. Tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 10. Techniek voor communicatie op afstand. Dat middel gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst. Dit zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden. De onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel2 algemene voorwaarden – Identiteit van de ondernemer

Ferry Burger
Telefoonnummer: 06 2345 0256
E-mailadres: info@LifeEnergy.nl
Eenmanszaak Live In Fine Energy

Artikel3 algemene voorwaarden – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer. En op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hij dient hiermee accoord te gaan. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Dan zal voordat de overeenkomst op afstand aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien. En kunnen anders op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. De tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld. Dit op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. En dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze toegezonden kan.

Vervolg

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn: Dan is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. En dan kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd. Dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen zijn door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden. Deze dienen uitgelegd te ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel4 algemene voorwaarden – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/ of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd. Dit om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief. Deze kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat deze weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder.:

Vervolg Algemene voorwaarden

 • De prijs inclusief belastingen;
 • Eventuele kosten van verzending;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • Termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand. Deze zullen berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • Manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst. En de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • Gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen. En
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Zodra de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Daarom zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Vervolg Algemene voorwaarden

 1. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 2. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 3. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken. Dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt. Dit vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel6 – Herroepingsrecht

Algemene voorwaarden bij levering van producten:

 1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Dit conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen veertien dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen veertien dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig en in zijn geheel onbeschadigd inclusief alle meegeleverde middelen zijn teruggestuurd. Dit bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. Het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Algemene voorwaarden bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Nadat de gevraagde diensten zijn verricht, is de consument verplicht tot volledige betaling hiervan.
 4. Bij annulering van een gevraagde dienst dient de consument de eventueel gestarte voorbereidende diensten wel volledig te vergoeden.

Artikel7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen. Dit uiterlijk binnen veertien dagen na herroeping. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug compleet en onbeschadigd en ongebruikt ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven hieronder:
 2. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; waaronder ontstoorders, chips, folies, gordijnen, behang, verf, Grander energiepennen en -units en alle middelen in de categorie energieneutraliserende;
 3. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn zoals bijvoorbeeld sieraden en hangers en andere op maat geadviseerde of persoonlijk uitgezochte middelen;
 4. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden:
 5. Die snel kunnen bederven of verouderen dan wel gevoelig zijn voor temperatuurwisselingen denk aan persoonlijke verzorgingsmiddelen als crèmes en shampoo;
 6. Voor producten welke gebruikt zijn, die van geopende verpakkingen of waar de verzegeling van is verbroken dan wel gebruikssporen bevat;
 7. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 8. Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; voor metingen en voor komen rijden, geldt een minimale opzeg- of opschorttijd van 24 uur voor aanvang;
 9. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Maar behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in inkoop- invoer en btw-tarieven.
 2. Indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zijn prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst toegestaan.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit. bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van invoer- en  inkoopprijsverhogingen of anders vermeld.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk, typ – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk, typ – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk, typ – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst. En aan de in het aanbod vermelde specificaties. Verder aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen veertien dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument. Noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zichtbaar gebruikt of gevallen zijn, zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  • Geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.
  • Deze in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. En ook bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen uitvoeren. Dit met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen. Dit geldt niet als consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Of als de bezorging vertraging ondervindt. Of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. Dan ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3. van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen. Namelijk uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen voor een vervangend artikel. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument. Of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven werkdagen. Dit na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit indien de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. Dan wordt door de ondernemer binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie. Zodat de consument weet wanneer hij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Indien klachten niet in onderling overleg opgelost kunnen worden. Dan dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden. Dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen. De uitspraak hiervan is dus bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn dus kosten verbonden. Deze dienen door de consument betaald aan de betreffende commissie.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer. Dan zal de ondernemer dus de geleverde producten kosteloos vervangen.
 8. Ten slotte. Indien je nooit meer -de uiterst zelden- mail of telefoon wenst of nog vragen hebt, mail hier Ferry op info@LifeEnergy.nl

Artikel14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Ten slotte. Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn. Deze dienen immers schriftelijk te worden vastgelegd. Of dan ook op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen. Meer informatie hierover is te lezen in de Privacy policy.

Artikel16 – Disclaimer

Alle informatie op deze site, verwezen FaceBook-pagina’s en reacties mogen immers nooit ter vervanging van professionele medische hulp gezien worden. Deze informatie is dus  niet bedoeld ter vervanging van medische of psychische zorg, hulpverlening of advies. Het is zeker niet de bedoeling van ondergetekende om je te laten minderen met medicijnen. Noch om je weg te houden bij professionele hulp. Als je (psychische) gezondheidsklachten hebt of wilt minderen met medicijnen, raadpleeg hiervoor altijd een goede arts. Doe dit ook altijd bij twijfel of zwangerschap. De op deze site vermeldde middelen en adviezen dienen dus niet ter vervanging van medicijnen. Verdere informatie van Jioagulan en Reishi, dit  zijn citaten uit de genoemde publicaties van Stichting het nieuwe licht.

De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrechten en de inhoud kan dus worden aangepast of verwijderd. Ondergetekende behoudt zich daarom het recht voor om uitingen geplaatst door derden te bewerken of te verwijderen. Ondergetekende kan daarom de toegang weigeren aan individuele gebruikers. Hij is niet aansprakelijk voor reacties op deze site van derden of onjuistheden in de informatie. Ondergetekende behoudt zich daarom het recht voor om uitingen geplaatst door derden taalkundig in dezelfde context en bedoeling te bewerken of te verwijderen indien ongepast, onwaar of onwettelijk. Hij behoudt ten slotte zich het recht voor om indien nodig incidenteel contact met je op te nemen. Dit ook ter controle van de ervaringen dan wel ter noodzakelijke vervanging van middelen.

Ferry Burger
Populierenlaan 2, 1702 SE Heerhugowaard
KvK-nummer: 37130553
algemene voorwaarden

Einde Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

So. Last. Thus. Then. Also. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. so. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. . To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. Hence. To sum up. Even if. For the most part. So. Last. Thus. Then. Also. In case. Due to. So. Last. Hence. Also. Even if. For the most part.